50 câu hỏi trắc nghiệm về kinh doanh bất động sản

Bên dưới là 50 câu hỏi trắc nghiệm về kinh doanh bất động sản. Mời quý anh chị cùng thử sức xem trình độ của mình tới đâu nhé. Có sẵn đáp án bên dưới mỗi câu hỏi để anh chị có thể dễ dàng kiểm tra.

Câu 1. Thời hạn giao đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân là bao nhiêu năm?

 1. 10 năm
 2. 30 năm
 3. 50 năm
 4. 70 năm
Đáp ánĐáp án: C. Căn cứ điều 126 luật đất đai 2013

Câu 2. Khung giá đất được Chính phủ ban hành định kỳ bao nhiêu năm một lần?

 1. 1 năm
 2. 2 năm
 3. 4 năm
 4. 5 năm
Đáp ánĐáp án: D. Căn cứ điều 113 luật đất đai 2013

Câu 3. Trường hợp nào sau đây được đăng ký lần đầu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất?

 1. Thửa đất được giao, cho thuê để sử dụng
 2. Thửa đất đang sử dụng mà chưa đăng ký
 3. Thửa đất được giao để quản lý mà chưa đăng ký;
 4. Cả ba đáp án trên đều đúng
Đáp ánĐáp án: D. Căn cứ điều 95 luật đất đai 2013

Câu 4. Việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất có hiệu lực kể từ thời điểm nào?

 1. Từ thời điểm vào sổ địa chính
 2. Từ thời điểm nộp hồ sơ đăng ký đất đai
 3. Từ thời điểm cán bộ đo đạc ra kết quả đo đạc
 4. Cả ba phương án trên đều đúng
Đáp ánĐáp án: A. Căn cứ điều 95 luật đất đai 2013

Câu 5. Cơ quan nào sau đây không có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất?

 1. Phòng tài nguyên môi trường
 2. Sở tài nguyên môi trường
 3. UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện
 4. Cả ba phương án trên đều sai
Đáp ánĐáp án: D. Căn cứ điều 105 luật đất đai 2013

Câu 6. Thời hạn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn là bao nhiêu năm?

 1. Không quá 5 năm
 2. Không quá 10 năm
 3. Không quá 15 năm
 4. Không quá 20 năm
Đáp ánĐáp án: A. Căn cứ điều 126 luật đất đai 2013

Câu 7. Hệ thống thông tin đất đai gồm các thành phần cơ bản nào sau đây?

 1. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai;
 2. Hệ thống phần mềm hệ điều hành, phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng;
 3. Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.
 4. A, B, C đều đúng
Đáp ánĐáp án: D. Căn cứ điều 120 luật đất đai 2013

Câu 8. Cơ quan có trách nhiệm tổ chức xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; thực hiện dịch vụ công điện tử trong lĩnh vực đất đai theo quy định của Chính phủ là?

 1. UBND cấp tỉnh
 2. UBND cấp huyện
 3. Bộ tài nguyên và môi trường
 4. Sở tài nguyên và môi trường
Đáp ánĐáp án: C. Căn cứ điều 124 luật đất đai 2013

Câu 9. Nhân định nào sau đây là đúng về quy định Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai?

 1. Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 36 tháng liên tục;
 2. Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục
 3. Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 15 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục;
 4. Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 36 tháng liên tục;
Đáp ánĐáp án: B. Căn cứ điều 64 luật đất đai 2013.

Câu 10. Hành vi nào sau đây không được coi là hành vi bị cấm theo luật Đất đai?

 1. Nhận chuyển quyền sử dụng đất ở vượt hạn mức đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định của Luật này.
 2. Sử dụng đất, thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất mà không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 3. Không cung cấp hoặc cung cấp thông tin về đất đai không chính xác theo quy định của pháp luật.
 4. Không thực hiện đúng quy định của pháp luật khi thực hiện quyền của người sử dụng đất.
Đáp ánĐáp án: A. Căn cứ điều 12 luật đất đai 2013

Câu 11. Trường hợp nào sau đây không được coi là vi phạm pháp luật về đất đai?

 1. Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích
 2. Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền
 3. Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật này mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho
 4. Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm
Đáp ánĐáp án: A. Căn cứ điều 64 luật đất đai 2013

Câu 12. Thời hạn cho thuê đất để xây dựng trụ sở làm việc của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao là bao nhiêu năm?

 1. Không quá 30 năm
 2. Không quá 50 năm
 3. Không quá 70 năm
 4. Không quá 99 năm
Đáp ánĐáp án: A. Căn cứ điều 126 luật đất đai 2013

Câu 13. Căn cứ vào mục đích sử dụng đất, đất được chia làm mấy nhóm?

 1. 3 nhóm
 2. 4 nhóm
 3. 5 nhóm
 4. 6 nhóm
Đáp ánĐáp án: A. Căn cứ điều 10 luật đất đai 2013

Câu 14. Thời điểm, thời hạn công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định nào sau đây là đúng?

 1. Việc công bố công khai được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt
 2. Việc công bố công khai được thực hiện trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt
 3. Việc công bố công khai được thực hiện trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt
 4. Việc công bố công khai được thực hiện trong thời hạn 120 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt
Đáp ánĐáp án: A. Căn cứ điều 48 luật đất đai 2013

Câu 15. Căn cứ nào sau đây không phải là căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất?

 1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất
 3. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp tỉnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 4. A, B, C đều sai
Đáp ánĐáp án: C. Căn cứ điều 52 luật đất đai 2013

Câu 16. Trường hợp nào sau đây không bị Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp?

 1. Nhà nước thu hồi một phần diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp
 2. Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp
 3. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 4. Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai
Đáp ánĐáp án: A. Căn cứ điều 106 luật đất đai 2013

Câu 17. Các khoản hỗ trợ nào sau đây không thuộc khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất?

 1. Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất
 2. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở
 3. Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở
 4. Cả A, B, C đều sai
Đáp ánĐáp án: A. Căn cứ điều 106 luật đất đai 2013

Câu 18. Trường hợp nào sau đây khi Nhà nước thu hồi đất buộc phải bồi thường tài sản gắn liền với đất?

 1. Công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình xây dựng khác không còn sử dụng
 2. Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 3. Cả A, B đều đúng
 4. Cả A, B đều sai
Đáp ánĐáp án: D. Căn cứ điều 92 luật đất đai 2013

Câu 19. Trường hợp nào sau đây không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất?

 1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất
 2. Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
 3. Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa
 4. Cả 3 phương án trên đều đúng
Đáp ánĐáp án: D. Căn cứ điều 191 luật đất đai 2013

Câu 20. Câu hỏi tình huống: Ông A có một căn nhà tại xã X, huyện Y, tỉnh Z. Do ông A cũng lớn tuổi và chỉ có một người con trai nên ông A quyết định tặng cho căn nhà đó cho vợ chồng cậu con trai là B,nhưng do sợ sau này cậu B không hiếu thảo nên trong hợp đồng tặng cho nhà đất ông có ghi thêm điều kiện “Vợ chồng cậu B phải có nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng ông A đến khi ông A chết”. Sau khi hoàn thành mọi thủ tục và tài sản được chuyển sang tên cho vợ chồng cậu B thì 6 tháng sau vợ chồng cậu B đuổi ổng A ra khỏi nhà. Vậy trong trường hơp này, ông B có quyền?

 1. Yêu cầu vợ chồng cậu B bồi thường thiệt hại cho ông A
 2. Yêu cầu vợ chồng cậu B trả tài sản lại và bồi thường thiệt hại cho ông A
 3. Không có quyền yêu cầu gì đối với tài sản trên vì nó đã được sang tên cho vợ chồng cậu B
 4. Yêu cầu vợ chồng cậu B trả lại tài sản trên
Đáp ánĐáp án: B. Căn cứ điều 462 Bộ luật dân sự 2015

Câu 21. Loại đất nào sau đây không thuộc nhóm đất nông nghiệp?

 1. Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng hoa màu và đất trồng cây hàng năm khác
 2. Đất nuôi trồng thủy sản
 3. Đất làm muối
 4. Đất rừng phòng hộ
Đáp ánĐáp án: A. Căn cứ điều 10 Luật đất đai 2013

Câu 22. Loại đất nào sau đây không thuộc nhóm đất phi nông nghiệp? A . Đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị B. Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh C. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng D. Cả 3 phương án trên đều sai

Đáp ánĐáp án: D. Căn cứ điều 10 Luật đất đai 2013

Câu 23. Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong các trường hợp sau đây:

 1. Thực hiện các dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất
 2. Một số dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất
 3. Một số dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất
 4. Cả 3 phương án trên đều đúng
Đáp ánĐáp án: D. Căn cứ điều 62 Luật đất đai 2013

Câu 24. Trường hợp nào sau đây Nhà nước không thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh?

 1. Xây dựng căn cứ quân sự
 2. Làm nơi đóng quân, trụ sở làm việc
 3. Xây dựng cơ sở đào tạo, trung tâm huấn luyện, bệnh viện, nhà an dưỡng của lực lượng vũ trang nhân dân
 4. Xây dựng nhà ở để tặng riêng cho từng cá nhân quân nhân
Đáp ánĐáp án: D. Căn cứ điều 61 Luật đất đai 2013

Câu 25. Trường hợp nào sau đây không thuộc thẩm quyền thu hồi đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện (Không được sự ủy quyền của UBND cấp tỉnh) quyết định ?

 1. Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
 2. Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam
 3. Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn
 4. Cả 3 phương án trên đều đúng
Đáp ánĐáp án: C. Căn cứ điều 66 Luật đất đai 2013

Câu 26. Thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế thuộc?

 1. Chủ tịch UBND cấp xã
 2. Chủ tịch UBND cấp huyện
 3. Chủ tịch UBND cấp tỉnh
 4. Giám đốc sở tài nguyên môi trường
Đáp ánĐáp án: B. Căn cứ điều 70 Luật đất đai 2013

Câu 27. Nguyên tắc nào sau đây thuộc nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất?

 1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định của Luật thì được bồi thường
 2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất
 3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật
 4. Cả 3 phương án trên đều đúng
Đáp ánĐáp án: D. Căn cứ điều 74 Luật đất đai 2013

Câu 28. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện giao trách nhiệm bố trí tái định cư phải thông báo cho người có đất ở thu hồi thuộc đối tượng phải di chuyển chỗ ở về dự kiến phương án bố trí tái định cư và niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án bố trí tái định cư trong thời gian bao lâu?

 1. Ít nhất 15 ngày
 2. Ít nhất 30 ngày
 3. Ít nhất 45 ngày
 4. Ít nhất 60 ngày
Đáp ánĐáp án: A. Căn cứ điều 86 Luật đất đai 2013

Câu 29. Hội đồng thẩm định giá đất gồm?

 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Chủ tịch và đại diện của cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất
 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện làm Chủ tịch và đại diện của cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất
 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Chủ tịch, chủ tịch UBND cấp huyện và đại diện của cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất
 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Chủ tịch, chủ tịch UBND cấp huyện, chủ tịch UBND cấp xã và đại diện của cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất
Đáp ánĐáp án: A. Căn cứ điều 114 Luật đất đai 2013

Câu 30. “Trước khi trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất … ngày, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi dự thảo bảng giá đất đến cơ quan có chức năng xây dựng khung giá đất xem xét, trường hợp có chênh lệch lớn về giá đất giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.” Điền vào dấu “…”.

 1. Ít nhất 30 ngày
 2. Ít nhất 45 ngày
 3. Ít nhất 60 ngày
 4. Ít nhất 15 ngày
Đáp ánĐáp án: C. Căn cứ điều 114 Luật đất đai 2013

Câu 31. Cơ quan có trách nhiệm tổ chức lập và thực hiện dự án tái định cư trước khi thu hồi đất.

 1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 2. Ủy ban nhân dân cấp huyện
 3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện
 4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, UBND cấp xã
Đáp ánĐáp án: C. Căn cứ điều 85 Luật đất đai 2013

Câu 32. Giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư, giá bán nhà ở tái định cư do cơ quan nào quyết định?

 1. UBND cấp huyện
 2. UBND cấp tỉnh
 3. UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện
 4. UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã
Đáp ánĐáp án: B. Căn cứ điều 86 Luật đất đai 2013

Câu 33. Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực thi hành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi?

 1. 15 ngày
 2. 30 ngày
 3. 45 ngày
 4. 60 ngày
Đáp ánĐáp án: B. Căn cứ điều 93 Luật đất đai 2013

Câu 34. Hồ sơ địa chính có bao nhiêu dạng tài liệu?

 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
Đáp ánĐáp án: A. Căn cứ điều 96 Luật đất đai 2013

Câu 35. Việc huy động vốn để đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này phải thông qua hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh; chủ đầu tư chỉ được ký kết các hợp đồng này sau khi có đủ bao nhiêu điều kiện?

 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
Đáp ánĐáp án: C Căn cứ điều 3 Nghị định 99/2015/NĐ-CP

Câu 36. Trường hợp sử dụng đất nào sau đây được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất?

 1. Người được chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; người nhận quyền sử dụng đất khi xử lý hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ
 2. Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất
 3. Người sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế
 4. Cả ba phương án trên đều đúng
Đáp ánĐáp án: D Căn cứ điều 99 Luật đất đai 2013

Câu 37. Hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đối với tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long là?

 1. Không quá 3 héc ta
 2. Không quá 4 héc ta
 3. Không quá 5 héc ta
 4. Không quá 6 héc ta
Đáp ánĐáp án: A Căn cứ điều 129 Luật đất đai 2013

Câu 38. Hạn mức giao đất trồng cây lâu năm cho mỗi hộ gia đình, cá nhân ta đối với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng là?

 1. Không quá 5 héc ta
 2. Không quá 10 héc ta
 3. Không quá 3 héc ta
 4. Không quá 15 héc ta
Đáp ánĐáp án: B Căn cứ điều 129 Luật đất đai 2013

Câu 39. Hạn mức giao đất trồng cây lâu năm cho mỗi hộ gia đình, cá nhân ta đối với xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi là?

 1. Không quá 15 héc ta
 2. Không quá 30 héc ta
 3. Không quá 45 héc ta
 4. Không quá 20 héc ta
Đáp ánĐáp án: B Căn cứ điều 129 Luật đất đai 2013

Câu 40. Đối với rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất thì hạn mức giao đất cho mỗi gia đình, hộ cá nhân là bao nhiêu đối với mỗi loại đất?

 1. Không quá 15 héc ta
 2. Không quá 30 héc ta
 3. Không quá 45 héc ta
 4. Không quá 20 héc ta
Đáp ánĐáp án: B Căn cứ điều 129 Luật đất đai 2013

Câu 41. Nhận định nào sau đây theo nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là sai?

 1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo từng thửa đất. Trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp tại cùng một xã, phường, thị trấn mà có yêu cầu thì được cấp một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chung cho các thửa đất đó
 2. Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.
 3. Quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc chồng thì được cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng nếu có yêu cầu.
 4. Cả 3 phương án trên đều sai
Đáp ánĐáp án: D Căn cứ điều 98 Luật đất đai 2013

Câu 42. Cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi có đủ các điều kiện nào sau đây

 1. Được nhà nước cấp phép hoạt động; không có tranh chấp
 2. Không phải là đất nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho sau ngày 01 tháng 07 năm 2004
 3. A và B đúng
 4. A và B sai
Đáp ánĐáp án: C Căn cứ điều 102 Luật đất đai 2013

Câu 43. Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao?

 1. UBND cấp tỉnh
 2. Phòng tài nguyên môi trường
 3. UBND cấp huyện
 4. Cả 03 phương án trên đều đúng
Đáp ánĐáp án: A Căn cứ điều 105 Luật đất đai 2013

Câu 44. Thời hạn thông báo thu hồi đất cơ quan nhà nước phải thông báo đến người dân có đất bị thu hồi đối với trường hợp đất bị thu hồi để phục vụ mục đích an ninh quốc phòng; phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia , công cộng là bao nhiêu ngày?

 1. Trước khi có quyết định thu hồi đất, chậm nhất là 90 ngày
 2. Trước khi có quyết định thu hồi đất, chậm nhất là 180 ngày
 3. Trước khi có quyết định thu hồi đất, chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp
 4. Trước khi có quyết định thu hồi đất, chậm nhất là 90 ngày đối với đất phi nông nghiệp và 180 ngày đối với đất nông nghiệp
Đáp ánĐáp án: C Căn cứ điều 67 Luật đất đai 2013

Câu 45. Nguyên tắc nào sau đây thuộc nguyên tắc cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc?

 1. Việc cưỡng chế phải tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, bảo đảm trật tự, an toàn, đúng quy định của pháp luật
 2. Thời điểm bắt đầu tiến hành cưỡng chế là mọi thời điểm kể từ khi có quyết định cưỡng chế
 3. Cả A và B đều đúng
 4. Cả A và B đều sai
Đáp ánĐáp án: A Căn cứ điều 70 Luật đất đai 2013

Câu 46. Thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế thuộc?

 1. Chủ tịch UBND cấp xã
 2. Chủ tịch UBND cấp huyện
 3. Chủ tịch UBND cấp tỉnh
 4. Giám đốc sở tài nguyên môi trường
Đáp ánĐáp án: B. Căn cứ điều 71 Luật đất đai 2013

Câu 47. Nhà nước được quyền trưng dụng đất trong những trường hợp cần thiết nào?

 1. Để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh
 2. Trong tình trạng chiến tranh
 3. Trong tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai
 4. Cả 3 phương án trên đều đúng
Đáp ánĐáp án: D. Căn cứ điều 72 Luật đất đai 2013

Câu 48. Trong trưng dụng đất, trường hợp đất hết thời hạn trưng dụng mà mục đích của việc trưng dụng chưa hoàn thành thì được phép gia hạn tối đa bao nhiêu ngày?

 1. 30 ngày
 2. 60 ngày
 3. 90 ngày
 4. 45 ngày
Đáp ánĐáp án: A. Căn cứ điều 72 Luật đất đai 2013

Câu 49. Nhận định nào sau đây đúng đối với trường hợp chi trả tiền bồi thường do trưng dụng đất gây ra?

 1. Tiền bồi thường thiệt hại do việc trưng dụng đất gây ra được ngân sách nhà nước chi trả một lần, trực tiếp cho người có đất trưng dụng trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày hoàn trả đất.
 2. Tiền bồi thường thiệt hại do việc trưng dụng đất gây ra được ngân sách nhà nước chi trả một lần, trực tiếp cho người có đất trưng dụng trong thời hạn không quá 10 ngày, kể từ ngày hoàn trả đất.
 3. Tiền bồi thường thiệt hại do việc trưng dụng đất gây ra được ngân sách nhà nước chi trả một lần, trực tiếp cho người có đất trưng dụng trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu trưng dụng.
 4. Tiền bồi thường thiệt hại do việc trưng dụng đất gây ra được ngân sách nhà nước chi trả một lần, trực tiếp cho người có đất trưng dụng trong thời hạn không quá 10 ngày, kể từ ngày bắt đầu trưng dụng
Đáp ánĐáp án: A. Căn cứ điều 72 Luật đất đai 2013

Câu 50. Theo pháp luật quy định thì hợp đồng kinh doanh bất động sản được chia làm mấy loại?

 1. 3 loại
 2. 4 loại
 3. 5 loại
 4. 6 loại
Đáp ánĐáp án: C. Căn cứ điều 17 Luật Kinh doanh bất động sản 2014
5/5 - (1 bình chọn)

Bài đề xuất

30 câu trắc nghiệm quản lý sàn giao dịch BĐS
Trong các bài viết trước, Địa Ốc Thông Thái đã giới thiệu đến các anh chị bộ đề trắc nghiệm kiến thức môi giới bất động sản để anh chị có thể thi lấy chứng chỉ hành nghề. Tuy nhiên, để đảm nhiệm những vị trí quản lý cấp cao hơn trong một công ty ... Đọc tiếp
30 câu trắc nghiệm quản lý sàn giao dịch BĐS
Trắc nghiệm kiến thức Bất Động Sản
Thời gian làm bài của anh chị là 10 phút. Hệ thống sẽ tự động chọn ra ngẫu nhiên 20 câu hỏi từ ngân hàng đề thi. Anh chị có thể thử bài test nhiều lần. Mõi lần sẽ ra 1 bộ đề khác nhau. Biết kết quả ngay sau khi làm bài.
Trắc nghiệm kiến thức Bất Động Sản

Bài viết mới

Bản đồ TP Thủ Đức mới nhất 2024
Lấy ý tưởng ban đầu từ việc thành lập một thành phố phía Đông thuộc TP.HCM (giống như phố Đông của Thượng Hải), thành phố Thủ Đức được thành lập vào cuối năm 2020 từ việc sáp nhập 3 quận cũ là Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức. Tổng diện tích của TP ... Đọc tiếp
Bản đồ TP Thủ Đức mới nhất 2024
Dự án Glory Heights hưởng lợi từ đường Vành Đai 3
Hàng loạt dự án đang được đầu tư xây dựng tạo thành các cụm đô thị vệ tinh sầm uất dọc theo tuyến đường vành đai 3. Trong đó, dự án Glory Heights nằm đối diện trung tâm thương mại, quảng trường và tiếp giáp trực tiếp đường Long Phước, dẫn tới cao tốc Long Thành Dầu Giây. Các dự án này cũng đưa ra chính sách hỗ trợ lãi suất giảm và thời gian thanh toán nhằm hướng tới người mua nhà.
Dự án Glory Heights hưởng lợi từ đường Vành Đai 3
Kinh nghiệm đi tuyến buýt sông Sài Gòn 2024
Saigon River Bus là tuyến buýt sông đầu tiên ở TP.HCM đi vào hoạt động từ tháng 11/2017. Với chặng đường hơn 10km trên sông Sài Gòn từ Bến Bạch Đằng (Quận 1) tới trạm Linh Đông (Quận Thủ Đức), đây là lựa chọn rất tuyệt để bạn cùng bạn bè có thể đi du ... Đọc tiếp
Kinh nghiệm đi tuyến buýt sông Sài Gòn 2024