Danh sách phường xã Bạc Liêu (update 2021)

Danh sách phường xã Bạc Liêu (update 2021)

Tính đến hiện tại Bạc Liêu có 7 đơn vị hành chính cấp huyện và 64 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của tỉnh Bạc Liêu Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Bạc Liêu Danh sách chi tiết … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Hà Nam (update 2021)

Danh sách phường xã Hà Nam (update 2021)

Tính đến hiện tại Hà Nam có 6 đơn vị hành chính cấp huyện và 109 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của tỉnh Hà Nam Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Hà Nam Danh sách chi tiết … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Ninh Bình (update 2021)

Danh sách phường xã Ninh Bình (update 2021)

Tính đến hiện tại Ninh Bình có 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 143 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của tỉnh Ninh Bình Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Ninh Bình Danh sách chi tiết … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Tiền Giang (update 2021)

Danh sách phường xã Tiền Giang (update 2021)

Tính đến hiện tại Tiền Giang có 11 đơn vị hành chính cấp huyện và 172 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của tỉnh Tiền Giang Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Tiền Giang Danh sách chi tiết … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Bắc Ninh (update 2021)

Danh sách phường xã Bắc Ninh (update 2021)

Tính đến hiện tại Bắc Ninh có 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 126 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của tỉnh Bắc Ninh Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Bắc Ninh Danh sách chi tiết … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Hà Tĩnh (update 2021)

Danh sách phường xã Hà Tĩnh (update 2021)

Tính đến hiện tại Hà Tĩnh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện và 216 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của tỉnh Hà Tĩnh Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Hà Tĩnh Danh sách chi tiết … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Ninh Thuận (update 2021)

Danh sách phường xã Ninh Thuận (update 2021)

Tính đến hiện tại Ninh Thuận có 7 đơn vị hành chính cấp huyện và 65 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của tỉnh Ninh Thuận Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Ninh Thuận Danh sách chi tiết … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Trà Vinh (update 2021)

Danh sách phường xã Trà Vinh (update 2021)

Tính đến hiện tại Trà Vinh có 9 đơn vị hành chính cấp huyện và 106 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của tỉnh Trà Vinh Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Trà Vinh Danh sách chi tiết … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Bến Tre (update 2021)

Danh sách phường xã Bến Tre (update 2021)

Tính đến hiện tại Bến Tre có 9 đơn vị hành chính cấp huyện và 157 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của tỉnh Bến Tre Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Bến Tre Danh sách chi tiết … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Hải Dương (update 2021)

Danh sách phường xã Hải Dương (update 2021)

Tính đến hiện tại Hải Dương có 12 đơn vị hành chính cấp huyện và 235 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của tỉnh Hải Dương Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Hải Dương Danh sách chi tiết … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Phú Thọ (update 2021)

Danh sách phường xã Phú Thọ (update 2021)

Tính đến hiện tại Phú Thọ có 13 đơn vị hành chính cấp huyện và 225 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của tỉnh Phú Thọ Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Phú Thọ Danh sách chi tiết … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Tuyên Quang (update 2021)

Danh sách phường xã Tuyên Quang (update 2021)

Tính đến hiện tại Tuyên Quang có 7 đơn vị hành chính cấp huyện và 138 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của tỉnh Tuyên Quang Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Tuyên Quang Danh sách chi tiết … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái