Danh sách phường xã Bắc Giang (update 2021)

Danh sách phường xã Bắc Giang (update 2021)

Tính đến hiện tại Bắc Giang có 10 đơn vị hành chính cấp huyện và 209 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của tỉnh Bắc Giang Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Bắc Giang Danh sách chi tiết … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Gia Lai (update 2021)

Danh sách phường xã Gia Lai (update 2021)

Tính đến hiện tại Gia Lai có 17 đơn vị hành chính cấp huyện và 219 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của tỉnh Gia Lai Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Gia Lai Danh sách chi tiết … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Nam Định (update 2021)

Danh sách phường xã Nam Định (update 2021)

Tính đến hiện tại Nam Định có 10 đơn vị hành chính cấp huyện và 226 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của tỉnh Nam Định Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Nam Định Danh sách chi tiết … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Thanh Hóa (update 2021)

Danh sách phường xã Thanh Hóa (update 2021)

Tính đến hiện tại Thanh Hóa có 27 đơn vị hành chính cấp huyện và 559 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của tỉnh Thanh Hóa Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Thanh Hóa Danh sách chi tiết … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Bắc Kạn (update 2021)

Danh sách phường xã Bắc Kạn (update 2021)

Tính đến hiện tại Bắc Kạn có 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 108 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của tỉnh Bắc Kạn Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Bắc Kạn Danh sách chi tiết … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Hà Giang (update 2021)

Danh sách phường xã Hà Giang (update 2021)

Tính đến hiện tại Hà Giang có 11 đơn vị hành chính cấp huyện và 193 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của tỉnh Hà Giang Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Hà Giang Danh sách chi tiết … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Nghệ An (update 2021)

Danh sách phường xã Nghệ An (update 2021)

Tính đến hiện tại Nghệ An có 21 đơn vị hành chính cấp huyện và 460 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của tỉnh Nghệ An Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Nghệ An Danh sách chi tiết … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Thừa Thiên Huế (update 2021)

Danh sách phường xã Thừa Thiên Huế (update 2021)

Tính đến hiện tại Thừa Thiên Huế có 9 đơn vị hành chính cấp huyện và 145 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của tỉnh Thừa Thiên Huế Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Thừa Thiên Huế Danh … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Bạc Liêu (update 2021)

Danh sách phường xã Bạc Liêu (update 2021)

Tính đến hiện tại Bạc Liêu có 7 đơn vị hành chính cấp huyện và 64 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của tỉnh Bạc Liêu Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Bạc Liêu Danh sách chi tiết … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Hà Nam (update 2021)

Danh sách phường xã Hà Nam (update 2021)

Tính đến hiện tại Hà Nam có 6 đơn vị hành chính cấp huyện và 109 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của tỉnh Hà Nam Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Hà Nam Danh sách chi tiết … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Ninh Bình (update 2021)

Danh sách phường xã Ninh Bình (update 2021)

Tính đến hiện tại Ninh Bình có 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 143 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của tỉnh Ninh Bình Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Ninh Bình Danh sách chi tiết … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Tiền Giang (update 2021)

Danh sách phường xã Tiền Giang (update 2021)

Tính đến hiện tại Tiền Giang có 11 đơn vị hành chính cấp huyện và 172 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của tỉnh Tiền Giang Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Tiền Giang Danh sách chi tiết … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái