Trang chủ » Danh mục hành chính Việt Nam »

Danh sách phường xã Đắk Lắk (update 2021)

Tính đến hiện tại Đắk Lắk có 15 đơn vị hành chính cấp huyện và 184 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Đắk Lắk

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Buôn Ma Thuột

Thành phố Buôn Ma Thuột có 21 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 13 phường, 8 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Buôn Ma Thuột: Phường Ea Tam, phường Khánh Xuân, phường Tân An, phường Tân Hòa, phường Tân Lập, phường Tân Lợi, phường Tân Thành, phường Tân Tiến, phường Thắng Lợi, phường Thành Công, phường Thành Nhất, phường Thống Nhất, phường Tự An, xã Cư Êbur, xã Ea Kao, xã Ea Tu, xã Hòa Khánh, xã Hòa Phú, xã Hòa Thắng, xã Hòa Thuận, xã Hòa Xuân.

DS các phường, xã của thị xã Buôn Hồ

Thị xã Buôn Hồ có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 7 phường, 5 xã.

Danh sách phường, xã của thị xã Buôn Hồ: Phường An Bình, phường An Lạc, phường Bình Tân, phường Đạt Hiếu, phường Đoàn Kết, phường Thiện An, phường Thống Nhất, xã Bình Thuận, xã Cư Bao, xã Ea Blang, xã Ea Drông, xã Ea Siên.

DS các xã của huyện Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn có tất cả 7 xã.

Danh sách xã của huyện Buôn Đôn: Xã Ea Wer (huyện lỵ), xã Cuôr Knia, xã Ea Bar, xã Ea Huar, xã Ea Nuôl, xã Krông Na, xã Tân Hòa.

DS các xã của huyện Cư Kuin

Huyện Cư Kuin có tất cả 8 xã.

Danh sách xã của huyện Cư Kuin: Xã Dray Bhăng (huyện lỵ), xã Cư Êwi, xã Ea Bhôk, xã Ea Hu, xã Ea Ktur, xã Ea Ning, xã Ea Tiêu, xã Hòa Hiệp.

DS các thị trấn, xã của huyện Cư M’gar

Huyện Cư M'gar có 17 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 15 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Cư M'gar: Thị trấn Quảng Phú (huyện lỵ), thị trấn Ea Pôk, xã Cư Dliê M'nông, xã Cư M'gar, xã Cư Suê, xã Cuôr Đăng, xã Ea Drơng, xã Ea H'đing, xã Ea Kiết, xã Ea Kpam, xã Ea Kuếh, xã Ea M'Droh, xã Ea M'nang, xã Ea Tar, xã Ea Tul, xã Quảng Hiệp, xã Quảng Tiến.

DS các thị trấn, xã của huyện Ea H’leo

Huyện Ea H'leo có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 11 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Ea H'leo: Thị trấn Ea Drăng (huyện lỵ), xã Cư A Mung, xã Cư Mốt, xã Dliê Yang, xã Ea Hiao, xã Ea H'leo, xã Ea Khal, xã Ea Nam, xã Ea Ral, xã Ea Sol, xã Ea Tir, xã Ea Wy.

DS các thị trấn, xã của huyện Ea Kar

Huyện Ea Kar có 16 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 14 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Ea Kar: Thị trấn Ea Kar (huyện lỵ), thị trấn Ea Knốp, xã Cư Bông, xã Cư Elang, xã Cư Huê, xã Cư Ni, xã Cư Prông, xã Cư Yang, xã Ea Đar, xã Ea Kmút, xã Ea Ô, xã Ea Păl, xã Ea Sar, xã Ea Sô, xã Ea Tih, xã Xuân Phú.

DS các thị trấn, xã của huyện Ea Súp

Huyện Ea Súp có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 9 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Ea Súp: Thị trấn Ea Súp (huyện lỵ), xã Cư Kbang, xã Cư M'Lan, xã Ea Bung, xã Ea Lê, xã Ea Rốk, xã Ia Jlơi, xã Ia Lốp, xã Ia Rvê, xã Ya Tờ Mốt.

DS các thị trấn, xã của huyện Krông Ana

Huyện Krông Ana có 8 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 7 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Krông Ana: Thị trấn Buôn Trấp (huyện lỵ), xã Băng Adrênh, xã Bình Hòa, xã Dray Sáp, xã Dur Kmăl, xã Ea Bông, xã Ea Na, xã Quảng Điền.

DS các thị trấn, xã của huyện Krông Bông

Huyện Krông Bông có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 13 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Krông Bông: Thị trấn Krông Kmar (huyện lỵ), xã Cư Đrăm, xã Cư Kty, xã Cư Pui, xã Dang Kang, xã Êa Trul, xã Hòa Lễ, xã Hòa Phong, xã Hòa Sơn, xã Hòa Tân, xã Hòa Thành, xã Khuê Ngọc Điền, xã Yang Mao, xã Yang Reh.

DS các xã của huyện Krông Búk

Huyện Krông Búk có tất cả 7 xã.

Danh sách xã của huyện Krông Búk: Xã Chư Kbô (huyện lỵ), xã Cư Né, xã Cư Pơng, xã Ea Ngai, xã Ea Sin, xã Pơng Drang, xã Tân Lập.

DS các thị trấn, xã của huyện Krông Năng

Huyện Krông Năng có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 11 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Krông Năng: Thị trấn Krông Năng (huyện lỵ), xã Cư Klông, xã Dliê Ya, xã Ea Dắh, xã Ea Hồ, xã Ea Púk, xã Ea Tam, xã Ea Tân, xã Ea Tóh, xã Phú Lộc, xã Phú Xuân, xã Tam Giang.

DS các thị trấn, xã của huyện Krông Pắk

Huyện Krông Pắk có 16 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 15 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Krông Pắk: Thị trấn Phước An (huyện lỵ), xã Ea Hiu, xã Ea Kênh, xã Ea Kly, xã Ea Knuếc, xã Ea Kuăng, xã Ea Phê, xã Ea Uy, xã Ea Yiêng, xã Ea Yông, xã Hòa An, xã Hòa Đông, xã Hòa Tiến, xã Krông Búk, xã Tân Tiến, xã Vụ Bổn.

DS các thị trấn, xã của huyện Lắk

Huyện Lắk có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 10 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Lắk: Thị trấn Liên Sơn (huyện lỵ), xã Bông Krang, xã Buôn Tría, xã Buôn Triết, xã Đắk Liêng, xã Đắk Nuê, xã Đắk Phơi, xã Ea Rbin, xã Krông Nô, xã Nam Ka, xã Yang Tao.

DS các thị trấn, xã của huyện M’Drắk

Huyện M'Drắk có 13 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 12 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện M'Drắk: Thị trấn M'Drắk (huyện lỵ), xã Cư Króa, xã Cư Mta, xã Cư Prao, xã Cư San, xã Ea Lai, xã Ea M'Doal, xã Ea Mlây, xã Ea Pil, xã Ea Riêng, xã Ea Trang, xã Krông Á, xã Krông Jing.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái