Trang chủ » Danh mục hành chính Việt Nam »

Danh sách phường xã Đắk Nông (update 2021)

Tính đến hiện tại Đắk Nông có 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 71 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Đắk Nông

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Gia Nghĩa

Thành phố Gia Nghĩa có 8 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 6 phường, 2 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Gia Nghĩa: Phường Nghĩa Đức, phường Nghĩa Phú, phường Nghĩa Tân, phường Nghĩa Thành, phường Nghĩa Trung, phường Quảng Thành, xã Đắk Nia, xã Đắk R'Moan.

DS các thị trấn, xã của huyện Cư Jút

Huyện Cư Jút có 8 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 7 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Cư Jút: Thị trấn Ea T'ling (huyện lỵ), xã Cư Knia, xã Đắk D'rông, xã Đắk Wil, xã Ea Pô, xã Nam Dong, xã Tâm Thắng, xã Trúc Sơn.

DS các xã của huyện Đắk Glong

Huyện Đắk Glong có tất cả 7 xã.

Danh sách xã của huyện Đắk Glong: Xã Quảng Khê (huyện lỵ), xã Đắk Ha, xã Đắk Plao, xã Đắk R'măng, xã Đắk Som, xã Quảng Hòa, xã Quảng Sơn.

DS các thị trấn, xã của huyện Đắk Mil

Huyện Đắk Mil có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 9 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Đắk Mil: Thị trấn Đắk Mil (huyện lỵ), xã Đắk Gằn, xã Đắk Lao, xã Đắk N'Drót, xã Đắk R'La, xã Đắk Sắk, xã Đức Mạnh, xã Đức Minh, xã Long Sơn, xã Thuận An.

DS các thị trấn, xã của huyện Đắk R’lấp

Huyện Đắk R'lấp có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 10 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Đắk R'lấp: Thị trấn Kiến Đức (huyện lỵ), xã Đắk Ru, xã Đắk Sin, xã Đắk Wer, xã Đạo Nghĩa, xã Hưng Bình, xã Kiến Thành, xã Nghĩa Thắng, xã Nhân Cơ, xã Nhân Đạo, xã Quảng Tín.

DS các thị trấn, xã của huyện Đắk Song

Huyện Đắk Song có 9 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 8 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Đắk Song: Thị trấn Đức An (huyện lỵ), xã Đắk Hòa, xã Đắk Môl, xã Đắk N'Drung, xã Nam Bình, xã Nâm N'Jang, xã Thuận Hà, xã Thuận Hạnh, xã Trường Xuân.

DS các thị trấn, xã của huyện Krông Nô

Huyện Krông Nô có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 11 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Krông Nô: Thị trấn Đắk Mâm (huyện lỵ), xã Buôn Choáh, xã Đắk Drô, xã Đắk Nang, xã Đắk Sôr, xã Đức Xuyên, xã Nam Đà, xã Nâm N'Đir, xã Nâm Nung, xã Nam Xuân, xã Quảng Phú, xã Tân Thành.

DS các xã của huyện Tuy Đức

Huyện Tuy Đức có tất cả 6 xã.

Danh sách xã của huyện Tuy Đức: Xã Đắk Buk So (huyện lỵ), xã Đắk Ngo, xã Đắk R'Tih, xã Quảng Tâm, xã Quảng Tân, xã Quảng Trực.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái