Trang chủ » Danh mục hành chính Việt Nam »

Danh sách phường xã Quảng Nam (update 2021)

Tính đến hiện tại Quảng Nam có 18 đơn vị hành chính cấp huyện và 241 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Quảng Nam

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Tam Kỳ

Thành phố Tam Kỳ có 13 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 9 phường, 4 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Tam Kỳ: Phường An Mỹ, phường An Phú, phường An Sơn, phường An Xuân, phường Hòa Hương, phường Hòa Thuận, phường Phước Hòa, phường Tân Thạnh, phường Trường Xuân, xã Tam Ngọc, xã Tam Phú, xã Tam Thăng, xã Tam Thanh.

DS các phường, xã của thành phố Hội An

Thành phố Hội An có 13 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 9 phường, 4 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Hội An: Phường Cẩm An, phường Cẩm Châu, phường Cẩm Nam, phường Cẩm Phô, phường Cửa Đại, phường Minh An, phường Sơn Phong, phường Tân An, phường Thanh Hà, xã Cẩm Hà, xã Cẩm Kim, xã Cẩm Thanh, xã Tân Hiệp.

DS các phường, xã của thị xã Điện Bàn

Thị xã Điện Bàn có 20 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 7 phường, 13 xã.

Danh sách phường, xã của thị xã Điện Bàn: Phường Điện An, phường Điện Dương, phường Điện Nam Bắc, phường Điện Nam Đông, phường Điện Nam Trung, phường Điện Ngọc, phường Vĩnh Điện, xã Điện Hòa, xã Điện Hồng, xã Điện Minh, xã Điện Phong, xã Điện Phước, xã Điện Phương, xã Điện Quang, xã Điện Thắng Bắc, xã Điện Thắng Nam, xã Điện Thắng Trung, xã Điện Thọ, xã Điện Tiến, xã Điện Trung.

DS các thị trấn, xã của huyện Bắc Trà My

Huyện Bắc Trà My có 13 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 12 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Bắc Trà My: Thị trấn Trà My (huyện lỵ), xã Trà Bui, xã Trà Đốc, xã Trà Đông, xã Trà Dương, xã Trà Giác, xã Trà Giang, xã Trà Giáp, xã Trà Ka, xã Trà Kót, xã Trà Nú, xã Trà Sơn, xã Trà Tân.

DS các thị trấn, xã của huyện Đại Lộc

Huyện Đại Lộc có 18 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 17 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Đại Lộc: Thị trấn Ái Nghĩa (huyện lỵ), xã Đại An, xã Đại Chánh, xã Đại Cường, xã Đại Đồng, xã Đại Hiệp, xã Đại Hòa, xã Đại Hồng, xã Đại Hưng, xã Đại Lãnh, xã Đại Minh, xã Đại Nghĩa, xã Đại Phong, xã Đại Quang, xã Đại Sơn, xã Đại Tân, xã Đại Thắng, xã Đại Thạnh.

DS các thị trấn, xã của huyện Đông Giang

Huyện Đông Giang có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 10 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Đông Giang: Thị trấn Prao (huyện lỵ), xã A Rooi, xã A Ting, xã Ba, xã Jơ Ngây, xã Kà Dăng, xã Mà Cooih, xã Sông Kôn, xã Tà Lu, xã Tư, xã Zà Hung.

DS các thị trấn, xã của huyện Duy Xuyên

Huyện Duy Xuyên có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 13 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Duy Xuyên: Thị trấn Nam Phước (huyện lỵ), xã Duy Châu, xã Duy Hải, xã Duy Hòa, xã Duy Nghĩa, xã Duy Phú, xã Duy Phước, xã Duy Sơn, xã Duy Tân, xã Duy Thành, xã Duy Thu, xã Duy Trinh, xã Duy Trung, xã Duy Vinh.

DS các thị trấn, xã của huyện Hiệp Đức

Huyện Hiệp Đức có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 10 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Hiệp Đức: Thị trấn Tân Bình (huyện lỵ), xã Bình Lâm, xã Bình Sơn, xã Hiệp Hòa, xã Hiệp Thuận, xã Phước Gia, xã Phước Trà, xã Quế Lưu, xã Quế Thọ, xã Sông Trà, xã Thăng Phước. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Thị trấn Tân An, xã Quế Bình.

DS các thị trấn, xã của huyện Nam Giang

Huyện Nam Giang có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 11 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Nam Giang: Thị trấn Thạnh Mỹ (huyện lỵ), xã Cà Dy, xã Chà Vàl, xã Chơ Chun, xã Đắc Pre, xã Đắc Pring, xã Đắc Tôi, xã La Dêê, xã La Êê, xã Tà Bhing, xã Tà Pơơ, xã Zuôih.

DS các xã của huyện Nam Trà My

Huyện Nam Trà My có tất cả 10 xã.

Danh sách xã của huyện Nam Trà My: Xã Trà Mai (huyện lỵ), xã Trà Cang, xã Trà Don, xã Trà Dơn, xã Trà Leng, xã Trà Linh, xã Trà Nam, xã Trà Tập, xã Trà Vân, xã Trà Vinh.

DS các xã của huyện Nông Sơn

Huyện Nông Sơn có tất cả 6 xã.

Danh sách xã của huyện Nông Sơn: Xã Quế Trung (huyện lỵ), xã Ninh Phước, xã Phước Ninh, xã Quế Lâm, xã Quế Lộc, xã Sơn Viên. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Quế Ninh, xã Quế Phước.

DS các thị trấn, xã của huyện Núi Thành

Huyện Núi Thành có 17 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 16 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Núi Thành: Thị trấn Núi Thành (huyện lỵ), xã Tam Anh Bắc, xã Tam Anh Nam, xã Tam Giang, xã Tam Hải, xã Tam Hiệp, xã Tam Hòa, xã Tam Mỹ Đông, xã Tam Mỹ Tây, xã Tam Nghĩa, xã Tam Quang, xã Tam Sơn, xã Tam Thạnh, xã Tam Tiến, xã Tam Trà, xã Tam Xuân I, xã Tam Xuân II.

DS các thị trấn, xã của huyện Phú Ninh

Huyện Phú Ninh có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 10 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Phú Ninh: Thị trấn Phú Thịnh (huyện lỵ), xã Tam An, xã Tam Đại, xã Tam Dân, xã Tam Đàn, xã Tam Lãnh, xã Tam Lộc, xã Tam Phước, xã Tam Thái, xã Tam Thành, xã Tam Vinh.

DS các thị trấn, xã của huyện Phước Sơn

Huyện Phước Sơn có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 11 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Phước Sơn: Thị trấn Khâm Đức (huyện lỵ), xã Phước Chánh, xã Phước Công, xã Phước Đức, xã Phước Hiệp, xã Phước Hòa, xã Phước Kim, xã Phước Lộc, xã Phước Mỹ, xã Phước Năng, xã Phước Thành, xã Phước Xuân.

DS các thị trấn, xã của huyện Quế Sơn

Huyện Quế Sơn có 13 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 11 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Quế Sơn: Thị trấn Đông Phú (huyện lỵ), thị trấn Hương An, xã Quế An, xã Quế Châu, xã Quế Hiệp, xã Quế Long, xã Quế Minh, xã Quế Mỹ, xã Quế Phong, xã Quế Phú, xã Quế Thuận, xã Quế Xuân 1, xã Quế Xuân 2. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Phú Thọ, xã Quế Cường.

DS các xã của huyện Tây Giang

Huyện Tây Giang có tất cả 10 xã.

Danh sách xã của huyện Tây Giang: Xã A Tiêng (huyện lỵ), xã A Nông, xã A Vương, xã A Xan, xã Bha Lêê, xã Ch'Ơm, xã Dang, xã Ga Ri, xã Lăng, xã Tr'Hy.

DS các thị trấn, xã của huyện Thăng Bình

Huyện Thăng Bình có 22 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 21 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Thăng Bình: Thị trấn Hà Lam (huyện lỵ), xã Bình An, xã Bình Chánh, xã Bình Đào, xã Bình Định Bắc, xã Bình Định Nam, xã Bình Dương, xã Bình Giang, xã Bình Hải, xã Bình Lãnh, xã Bình Minh, xã Bình Nam, xã Bình Nguyên, xã Bình Phú, xã Bình Phục, xã Bình Quế, xã Bình Quý, xã Bình Sa, xã Bình Trị, xã Bình Triều, xã Bình Trung, xã Bình Tú.

DS các thị trấn, xã của huyện Tiên Phước

Huyện Tiên Phước có 15 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 14 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Tiên Phước: Thị trấn Tiên Kỳ (huyện lỵ), xã Tiên An, xã Tiên Cẩm, xã Tiên Cảnh, xã Tiên Châu, xã Tiên Hà, xã Tiên Hiệp, xã Tiên Lãnh, xã Tiên Lập, xã Tiên Lộc, xã Tiên Mỹ, xã Tiên Ngọc, xã Tiên Phong, xã Tiên Sơn, xã Tiên Thọ.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái