Danh sách phường xã Quảng Trị (update 2021)

Tính đến hiện tại Quảng Trị có 10 đơn vị hành chính cấp huyện và 125 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Quảng Trị

Danh sách chi tiết

DS các phường của thành phố Đông Hà

Thành phố Đông Hà có tất cả 9 phường.

Danh sách phường của thành phố Đông Hà: Phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 5, phường Đông Giang, phường Đông Lễ, phường Đông Lương, phường Đông Thanh.

DS các phường, xã của thị xã Quảng Trị

Thị xã Quảng Trị có 5 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 4 phường, 1 xã.

Danh sách phường, xã của thị xã Quảng Trị: Phường 1, phường 2, phường 3, phường An Đôn, xã Hải Lệ.

DS các thị trấn, xã của huyện Cam Lộ

Huyện Cam Lộ có 8 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 7 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Cam Lộ: Thị trấn Cam Lộ (huyện lỵ), xã Cam Chính, xã Cam Hiếu, xã Cam Nghĩa, xã Cam Thành, xã Cam Thủy, xã Cam Tuyền, xã Thanh An. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Cam An, xã Cam Thanh.

Huyện Cồn Cỏ

Hiện tại huyện Cồn Cỏ không có phân chia đơn vị hành chính cấp xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Đakrông

Huyện Đakrông có 13 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 12 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Đakrông: Thị trấn Krông Klang (huyện lỵ), xã A Bung, xã A Ngo, xã A Vao, xã Ba Lòng, xã Ba Nang, xã Đakrông, xã Húc Nghì, xã Hướng Hiệp, xã Mò Ó, xã Tà Long, xã Tà Rụt, xã Triệu Nguyên. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Hải Phúc.

DS các thị trấn, xã của huyện Gio Linh

Huyện Gio Linh có 17 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 15 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Gio Linh: Thị trấn Gio Linh (huyện lỵ), thị trấn Cửa Việt, xã Gio An, xã Gio Châu, xã Gio Hải, xã Gio Mai, xã Gio Mỹ, xã Gio Quang, xã Gio Sơn, xã Gio Việt, xã Hải Thái, xã Linh Hải, xã Linh Trường, xã Phong Bình, xã Trung Giang, xã Trung Hải, xã Trung Sơn. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Gio Bình, xã Gio Hòa, xã Gio Phong, xã Gio Thành, xã Linh Thượng, xã Vĩnh Trường.

DS các thị trấn, xã của huyện Hải Lăng

Huyện Hải Lăng có 16 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 15 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Hải Lăng: Thị trấn Diên Sanh (huyện lỵ), xã Hải An, xã Hải Ba, xã Hải Chánh, xã Hải Định, xã Hải Dương, xã Hải Hưng, xã Hải Khê, xã Hải Lâm, xã Hải Phong, xã Hải Phú, xã Hải Quế, xã Hải Quy, xã Hải Sơn, xã Hải Thượng, xã Hải Trường. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Thị trấn Hải Lăng, xã Hải Hòa, xã Hải Tân, xã Hải Thành, xã Hải Thiện, xã Hải Thọ, xã Hải Vĩnh, xã Hải Xuân.

DS các thị trấn, xã của huyện Hướng Hóa

Huyện Hướng Hóa có 21 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 19 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Hướng Hóa: Thị trấn Khe Sanh (huyện lỵ), thị trấn Lao Bảo, xã A Dơi, xã Ba Tầng, xã Húc, xã Hướng Lập, xã Hướng Linh, xã Hướng Lộc, xã Hướng Phùng, xã Hướng Sơn, xã Hướng Tân, xã Hướng Việt, xã Lìa, xã Tân Hợp, xã Tân Lập, xã Tân Liên, xã Tân Long, xã Tân Thành, xã Thanh, xã Thuận, xã Xy. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã A Túc, xã A Xing.

DS các thị trấn, xã của huyện Triệu Phong

Huyện Triệu Phong có 18 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 17 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Triệu Phong: Thị trấn Ái Tử (huyện lỵ), xã Triệu Ái, xã Triệu An, xã Triệu Đại, xã Triệu Độ, xã Triệu Giang, xã Triệu Hòa, xã Triệu Lăng, xã Triệu Long, xã Triệu Phước, xã Triệu Sơn, xã Triệu Tài, xã Triệu Thành, xã Triệu Thuận, xã Triệu Thượng, xã Triệu Trạch, xã Triệu Trung, xã Triệu Vân. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Triệu Đông.

DS các thị trấn, xã của huyện Vĩnh Linh

Huyện Vĩnh Linh có 18 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 3 thị trấn, 15 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Vĩnh Linh: Thị trấn Hồ Xá (huyện lỵ), thị trấn Bến Quan, thị trấn Cửa Tùng, xã Hiền Thành, xã Kim Thạch, xã Trung Nam, xã Vĩnh Chấp, xã Vĩnh Giang, xã Vĩnh Hà, xã Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Khê, xã Vĩnh Lâm, xã Vĩnh Long, xã Vĩnh Ô, xã Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thủy, xã Vĩnh Tú. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Vĩnh Hiền, xã Vĩnh Kim, xã Vĩnh Nam, xã Vĩnh Tân, xã Vĩnh Thạch, xã Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trung.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Để lại đánh giá của bạn

Bài viết mới

Địa Ốc Thông Thái