Trang chủ » Danh mục hành chính Việt Nam »

Danh sách phường xã Long An (update 2021)

Tính đến hiện tại Long An có 15 đơn vị hành chính cấp huyện và 188 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Long An

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Tân An

Thành phố Tân An có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 9 phường, 5 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Tân An: Phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 5, phường 6, phường 7, phường Khánh Hậu, phường Tân Khánh, xã An Vĩnh Ngãi, xã Bình Tâm, xã Hướng Thọ Phú, xã Lợi Bình Nhơn, xã Nhơn Thạnh Trung.

DS các phường, xã của thị xã Kiến Tường

Thị xã Kiến Tường có 8 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 3 phường, 5 xã.

Danh sách phường, xã của thị xã Kiến Tường: Phường 1, phường 2, phường 3, xã Bình Hiệp, xã Bình Tân, xã Thạnh Hưng, xã Thạnh Trị, xã Tuyên Thạnh.

DS các thị trấn, xã của huyện Bến Lức

Huyện Bến Lức có 15 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 14 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Bến Lức: Thị trấn Bến Lức (huyện lỵ), xã An Thạnh, xã Bình Đức, xã Long Hiệp, xã Lương Bình, xã Lương Hòa, xã Mỹ Yên, xã Nhựt Chánh, xã Phước Lợi, xã Tân Bửu, xã Tân Hòa, xã Thạnh Đức, xã Thạnh Hòa, xã Thạnh Lợi, xã Thanh Phú.

DS các thị trấn, xã của huyện Cần Đước

Huyện Cần Đước có 17 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 16 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Cần Đước: Thị trấn Cần Đước (huyện lỵ), xã Long Cang, xã Long Định, xã Long Hòa, xã Long Hựu Đông, xã Long Hựu Tây, xã Long Khê, xã Long Sơn, xã Long Trạch, xã Mỹ Lệ, xã Phước Đông, xã Phước Tuy, xã Phước Vân, xã Tân Ân, xã Tân Chánh, xã Tân Lân, xã Tân Trạch.

DS các thị trấn, xã của huyện Cần Giuộc

Huyện Cần Giuộc có 15 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 14 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Cần Giuộc: Thị trấn Cần Giuộc (huyện lỵ), xã Đông Thạnh, xã Long An, xã Long Hậu, xã Long Phụng, xã Long Thượng, xã Mỹ Lộc, xã Phước Hậu, xã Phước Lại, xã Phước Lâm, xã Phước Lý, xã Phước Vĩnh Đông, xã Phước Vĩnh Tây, xã Tân Tập, xã Thuận Thành. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Tân Kim, xã Trường Bình.

DS các thị trấn, xã của huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành có 13 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 12 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Châu Thành: Thị trấn Tầm Vu (huyện lỵ), xã An Lục Long, xã Bình Quới, xã Dương Xuân Hội, xã Hiệp Thạnh, xã Hòa Phú, xã Long Trì, xã Phú Ngãi Trị, xã Phước Tân Hưng, xã Thanh Phú Long, xã Thanh Vĩnh Đông, xã Thuận Mỹ, xã Vĩnh Công.

DS các thị trấn, xã của huyện Đức Hòa

Huyện Đức Hòa có 20 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 3 thị trấn, 17 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Đức Hòa: Thị trấn Hậu Nghĩa (huyện lỵ), thị trấn Đức Hòa, thị trấn Hiệp Hòa, xã An Ninh Đông, xã An Ninh Tây, xã Đức Hòa Đông, xã Đức Hòa Hạ, xã Đức Hòa Thượng, xã Đức Lập Hạ, xã Đức Lập Thượng, xã Hiệp Hòa, xã Hòa Khánh Đông, xã Hòa Khánh Nam, xã Hòa Khánh Tây, xã Hựu Thạnh, xã Lộc Giang, xã Mỹ Hạnh Bắc, xã Mỹ Hạnh Nam, xã Tân Mỹ, xã Tân Phú.

DS các thị trấn, xã của huyện Đức Huệ

Huyện Đức Huệ có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 10 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Đức Huệ: Thị trấn Đông Thành (huyện lỵ), xã Bình Hòa Bắc, xã Bình Hòa Hưng, xã Bình Hòa Nam, xã Bình Thành, xã Mỹ Bình, xã Mỹ Quý Đông, xã Mỹ Quý Tây, xã Mỹ Thạnh Bắc, xã Mỹ Thạnh Đông, xã Mỹ Thạnh Tây.

DS các thị trấn, xã của huyện Mộc Hóa

Huyện Mộc Hóa có 7 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 6 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Mộc Hóa: Thị trấn Bình Phong Thạnh (huyện lỵ), xã Bình Hòa Đông, xã Bình Hòa Tây, xã Bình Hòa Trung, xã Bình Thạnh, xã Tân Lập, xã Tân Thành.

DS các thị trấn, xã của huyện Tân Hưng

Huyện Tân Hưng có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 11 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Tân Hưng: Thị trấn Tân Hưng (huyện lỵ), xã Hưng Điền, xã Hưng Điền B, xã Hưng Hà, xã Hưng Thạnh, xã Thạnh Hưng, xã Vĩnh Bửu, xã Vĩnh Châu A, xã Vĩnh Châu B, xã Vĩnh Đại, xã Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Thạnh.

DS các thị trấn, xã của huyện Tân Thạnh

Huyện Tân Thạnh có 13 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 12 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Tân Thạnh: Thị trấn Tân Thạnh (huyện lỵ), xã Bắc Hòa, xã Hậu Thạnh Đông, xã Hậu Thạnh Tây, xã Kiến Bình, xã Nhơn Hòa, xã Nhơn Hòa Lập, xã Nhơn Ninh, xã Tân Bình, xã Tân Hòa, xã Tân Lập, xã Tân Ninh, xã Tân Thành.

DS các thị trấn, xã của huyện Tân Trụ

Huyện Tân Trụ có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 9 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Tân Trụ: Thị trấn Tân Trụ (huyện lỵ), xã Bình Lãng, xã Bình Tịnh, xã Bình Trinh Đông, xã Đức Tân, xã Lạc Tấn, xã Nhựt Ninh, xã Quê Mỹ Thạnh, xã Tân Bình, xã Tân Phước Tây. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã An Nhựt Tân, xã Mỹ Bình.

DS các thị trấn, xã của huyện Thạnh Hóa

Huyện Thạnh Hóa có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 10 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Thạnh Hóa: Thị trấn Thạnh Hóa (huyện lỵ), xã Tân Đông, xã Tân Hiệp, xã Tân Tây, xã Thạnh An, xã Thạnh Phú, xã Thạnh Phước, xã Thuận Bình, xã Thuận Nghĩa Hòa, xã Thủy Đông, xã Thủy Tây.

DS các thị trấn, xã của huyện Thủ Thừa

Huyện Thủ Thừa có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 11 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Thủ Thừa: Thị trấn Thủ Thừa (huyện lỵ), xã Bình An, xã Bình Thạnh, xã Long Thạnh, xã Long Thuận, xã Mỹ An, xã Mỹ Lạc, xã Mỹ Phú, xã Mỹ Thạnh, xã Nhị Thành, xã Tân Long, xã Tân Thành. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Long Thành, xã Tân Lập.

DS các thị trấn, xã của huyện Vĩnh Hưng

Huyện Vĩnh Hưng có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 9 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Vĩnh Hưng: Thị trấn Vĩnh Hưng (huyện lỵ), xã Hưng Điền A, xã Khánh Hưng, xã Thái Bình Trung, xã Thái Trị, xã Tuyên Bình, xã Tuyên Bình Tây, xã Vĩnh Bình, xã Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Trị.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái